Výber vhodného miesta:

Na zloženie pivnice do výkopu a jej následnú montáž je nutné zo strany objednávateľa zabezpečiť vhodný prístup k výkopu po spevnenej ceste a dostatočný manipulačný priestor v okolí výkopu (cestný kamión s hydraulickou rukou umiestnenou vzadu – nutné vykladať za auto, max. cca 3 m. Dĺžka auta cca 10 m, šírka 2,7 m, hmotnosť cca 20 t., nutne vytiahnuť zadne pätky 2 m. na každú stranu. Hydraulická ruka pracuje vo výške cca 6 -7 m, preto treba brať do úvahy elektrické resp. telekomunikačné káble)

Inštalácia pivnice:

Vhodne pripraviť podklad – podklad by mal byť rovný, zhutnený a oddrenažovaný. Štandardne je pivnica určená na montáž pod úroveň terénu. Výkop by mal mať rezervu min. 1 m na šírku, a to predovšetkým v časti kde sa montuje predný panel, nakoľko ten prečnieva oproti skeletu. V prípade, že plánujete montáž na úrovni terénu, odporúčame dodatočné poistenie prednej steny. Predný panel odporúčame izolovať proti premrznutiu, nakoľko je to betónová konštrukcia. V každom prípade odporúčame konzultovať prípravu podkladu, stavbu, ako aj samotne osadenie na tvare miesta s Vaším projektantom. 

Všetky dodatočné náklady spojené s hydroizoláciou, tepelnou izoláciu, prípravou podkladu, výkopmi ap. sú výhradne v réžii zákazníka.