Všeobecná informačná doložka Podľa čl. 13, ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov GDPR) (Úr. vest. EU L 119.1 zo dňa 4. 5. 2016.) oznamujem, že 1. Prevádzkovateľom
osobných údajov je Zunad, s.r.o., Vlčie Doly 356, Dulova Ves, 08252 tel. +421 948 255548, e-mail:
betonovepivnice@gmail.com 2. Vaše osobné údaje budú spracúvané podľa čl. 6, ods. 1, písm. b)
GDPR na účely realizácie úloh vyplývajúcich z uzatváranej zmluvy alebo na základe čl. 6, ods. 1, písm.
a) GDPR (dobrovoľného súhlasu) na účely odovzdania informácie o ponuke betónových nádrží alebo
nadviazania spolupráce s nami. 3. Odberateľmi osobných údajov budú subjekty spracúvajúce osobné
údaje, spolupracujúce na zákazku prevádzkovateľa v súvislosti s realizáciou poverenej úlohy formou
uzavretej zmluvy, t. j. výrobcovia žúmp, dodávateľa informatických služieb v oblasti hostingu
elektronickej pošty, konzervácie informatických systémov, poskytovateľ účtových služieb a subjekty
oprávnené dostávať takéto údaje zo zákona. 4. Vaše osobné údaje budú spracúvané do momentu
ukončenia platnosti zmluvy a vyúčtovania vyplývajúceho zo zmluvy, do odvolania súhlasu alebo
premlčania nárokov. 5. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania (v oprávnených prípadoch), právo na prenos údajov. 6. Máte právo podať
sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu ochrany osobných údajov, ak uznáte, že
spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s predpismi všeobecného nariadenia o ochrane
osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016. 7. Svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne, sú však
nutné na realizáciu povinností vyplývajúcich z uzatváranej zmluvy. Ak takéto údaje nedodáte, zmluva
nemôže byť realizovaná. Vaše osobné údaje nebudú poskytované do tretieho štátu alebo
medzinárodnej organizácii; budú spracúvané s využitím informatického systému, ale bez
uskutočnenia automatizovaného rozhodovania a bez profilovania. informačná doložka týkajúca sa
realizácie zmluvy Podľa čl. 13, ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo
dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov
GDPR) (Úr. vest. EU L 119.1 zo dňa 4. 5. 2016.) oznamujem, že 1. Prevádzkovateľom osobných údajov
je Zunad, s.r.o.,Vlčie Doly 356, Dulova Ves, 08252 tel. +421 948 255548, e-mail:
betonovepivnice@gmail.com ; 2. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe čl. 6, ods. 1, písm.
b) GDPR na účely realizácie úloh vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. 3. Odberateľmi osobných údajov
budú subjekty spracúvajúce osobné údaje, spolupracujúce na Z v súvislosti s realizáciou poverenej
úlohy formou uzavretej zmluvy, ako výrobcovia žúmp, dodávateľa informatických služieb v oblasti
hostingu elektronickej pošty, konzervácie informatických systémov, poskytovateľ účtových služieb a
subjekty oprávnené dostávať takéto údaje zo zákona. 4. Vaše osobné údaje budú spracúvané do
momentu ukončenia platnosti zmluvy a vyúčtovania vyplývajúceho zo zmluvy, alebo premlčania
nárokov. 5. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania (v oprávnených prípadoch), právo na prenos údajov. 6. Máte právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu ochrany osobných údajov, ak uznáte, že spracúvanie
Vašich osobných údajov je v rozpore s predpismi všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
zo dňa 27. apríla 2016. 7. Svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne, sú však nutné na realizáciu
povinností vyplývajúcich z uzatváranej zmluvy. Ak takéto údaje nedodáte, zmluva nemôže byť
realizovaná. Vaše osobné údaje nebudú poskytované do tretieho štátu alebo medzinárodnej
organizácii; budú spracúvané s využitím informatického systému, ale bez uskutočnenia
automatizovaného rozhodovania a bez profilovania. informačná doložka k udeľovanému súhlasu
Podľa čl. 13, ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR) (Úr. vest. EU L
119.1 zo dňa 4. 5. 2016.) oznamujem, že 1) Prevádzkovateľom osobných údajov je firma Zunad,
s.r.o., Vlčie Doly 356, Dulova Ves, 08252 tel. +421 948 255548, e-mail: betonovepivnice@gmail.com ;
1. Vaše osobné údaje budú spracúvané podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (dobrovoľného súhlasu) na
účely na účely odovzdania informácie o ponuke betónových nádrží alebo nadviazania spolupráce s
nami. 1) Odberateľmi osobných údajov budú subjekty spracúvajúce osobné údaje, spolupracujúce s
prevádzkovateľom v súvislosti s realizáciou poverenej úlohy formou uzavretej zmluvy, ako výrobcovia
žúmp, dodávateľa informatických služieb a softvéru, poskytovateľ účtových služieb a subjekty
oprávnené dostávať takéto údaje zo zákona. 2) Vaše osobné údaje budú spracúvané do času
odvolania súhlasu. 3) Máte prístup k obsahu svojich osobných údajov, a právo na ich opravu,
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas
bez vplyvu na oprávnenosť spracúvania, ktoré bolo umožnené súhlasom udeleným pred týmto
odvolaním. 4) Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu ochrany
osobných údajov, ak uznáte, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s predpismi
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016. 5) Svoje osobné údaje
poskytujete dobrovoľne, sú však nutné na realizáciu povinností vyplývajúcich z uzatváranej zmluvy.
Ak takéto údaje nedodáte, zmluva nemôže byť realizovaná. 6) Vaše osobné údaje nebudú
poskytované do tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácii; budú spracúvané s využitím
informatického systému, ale bez uskutočnenia automatizovaného rozhodovania a bez profilovania.
Informačná doložka k ochrane osobných údajov v kontaktnom formulári Prevádzkovateľ osobných
údajov Podľa čl. 4, bodu 7 Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej iba „GDPR“) je prevádzkovateľom osobných údajov, čiže subjektom,
ktorý rozhoduje o cieľoch a prostriedkoch spracúvania údajov, spoločnosť Zunad, s.r.o.,Vlčie Doly
356, Dulova Ves, 08252. Vo veciach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a využívania práv
spojených so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa osobných údajov
na e-mailovej adrese: e-mail: betonovepivnice@gmail.com alebo telefonicky na čísle telefónu +421
948 255548. Za realizáciu práv dotknutých osôb je zodpovedný prevádzkovateľ, Právny základ
spracúvania Vašich osobných údajov Právny základ spracúvania osobných Vašich osobných údajov
údajov je – čl. 6, ods. 1, písm. a)(GDPR) – súhlas a čl. 6, ods. 1, písm. f) (GDPR) – oprávnený záujem
firmy. Svoje osobné údaje dodávate dobrovoľne formou súhlasu a oprávneným záujmom firmy je
poskytnúť odpoveď na Vami zadané otázky a korešpondencia s Vami. Avšak nedodanie osobných
údajov uvedených vo formulári znemožní udeliť odpoveď na zadané otázky a ďalej viesť
korešpondenciu s Vami. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov Vaše osobné údaje
uvedené vo formulári budú spracúvané na účely realizácie obsluhy oznámenia a poskytnutia
odpovede na Vaše oznámenie. Čas spracúvania Vašich osobných údajov Vaše osobné údaje budú
spracúvané počas existencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo do odvolania súhlasu. Máte
právo na: • prístup k obsahu svojich osobných údajov, • ich opravu, • vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania (v oprávnených prípadoch), • právo na prenos údajov, • právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu ochrana osobných údajov, ak uznáte, že spracúvanie
Vašich osobných údajov je v rozpore s predpismi nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27.
apríla 2016. Kategórie osobných údajov Vo formulári musíte uviesť meno a e-mailovú adresu určenú
pre kontakt s Vami. Poskytovanie osobných údajov 1. Odberateľmi Vašich osobných údajov budú
subjekty spracúvajúce osobné údaje, spolupracujúce s prevádzkovateľom v súvislosti s realizáciou
poverenej úlohy formou uzavretej zmluvy, také ako výrobcovia žúmp, dodávateľa informatických
služieb v oblasti hostingu elektronickej pošty, konzervácie informačných systémov, účtové služby a
subjekty oprávnené dostávať takéto údaje zo zákona. 2. V súvislosti s prevádzkovaním tohto webu v
externých službách môžu byť Vaše osobné údaje vo forme IP poskytnuté týmto spoločnostiam:
Google Analytics, Yandex, Google Adwords, Facebook Ads, HotJar, Disqus, Vimeo, PayLane, PayPal,
Statcounter alebo podobným. Využívame ich na poskytovanie služieb a zlepšovania služieb tohto
webu. 3. Vaše osobné údaje môžu byť dodané partnerom firmy alebo vodičom firmy. 4. Firma Zunad,
s.r.o. nebude Vaše osobné údaje dodávať mimo území Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).